استقلال

استقلال2020-02-24T17:29:11+03:30

شرکت گیتی افروز پردیس به عنوان شخصیت حقوقی با پیاده سازی الزامات استاندارد ارزیابی انطباق نهادهای بازرسی “INSO-ISO-IEC 17020″ با اعمال نظارت و بررسی اسناد و مدارک، موجب اطمینان خاطر مشتریان و دریافت‌کنندگان خدمات می‌باشد.
شرکت با توجه به ماهیت کاری خود که بازرسی فنی است، کاملاً از هر لحاظ مستقل بوده و از نهادهای بازرسی نوع ” الف ” می‌باشد. براین اساس رعایت اصول بی‌طرفی، استقلال و حفظ محرمانگی از آیین اصلی کارشناسان و بازرسان دخیل در امر بازرسی شرکت گیتی افروز پردیس می‌باشد.